Ostatnie wiadomości:

Osoby, którym bank przyznał kredyt hipoteczny zobowiązane są do podpisania z bankiem umowy. Treść umowy należy dokładnie przeczytać, żaden z jej zapisów nie może być dla kredytobiorcy niezrozumiały. Jeśli kredytobiorca czegoś nie rozumie, ma prawo do wyjaśnień udzielonych przez pracownika banku. Warto wiedzieć, że w umowie kredytowej muszą znaleźć się pewne zapisy. Przyjrzyjmy się, jakie one są.

Umowa o kredyt hipoteczny: co musi zawierać?Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, umowa z bankiem o udzielenie kredytu hipotecznego musi zostać zawarta w formie pisemnej. Umowa musi zostać podpisana przez każdą ze stron. W umowie musi zostać określony czas, na jaki bank udziela kredytu. Kredytobiorca, który zamierza podpisać umowę o kredyt hipoteczny, musi pamiętać o tym, że środków otrzymanych od banku nie przeznaczyć na inny cel niż te, który wcześniej ustalił z bankiem. Składając na umowie swój podpis kredytobiorca zobowiązuje się, że zwróci bankowi całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami.

W umowie powinny znaleźć się:

  • dane dotyczące stron umowy;
  • wysokość i waluta kredytu;
  • dokładne warunki jego spłaty;
  • cel kredytu;
  • wysokość oprocentowania;
  • sposób zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

W przypadku, gdy przyznanie kredytu wiąże się z pobraniem przez bank prowizji, w umowie powinna zostać określona jej wysokość. W umowie o kredyt hipoteczny zostanie również określone, jakie są uprawnienia banku w zakresie kontrolowania, czy środki z kredytu są przeznaczane przez kredytobiorcę na określony w umowie cel.

Obowiązująca ustawa o kredycie hipotecznym zobowiązuje banki do tego, aby zamieszczały w umowach zapisy odnośnie wszystkich pobieranych przez siebie opłat i o wszelkich kosztach związanych z przyznaniem kredytu. W umowie musi się więc znaleźć punkt dotyczący opłat przygotowawczych; są to opłaty, które banki pobierają za rozpatrzenie wniosku. W umowie nie zabraknąć również informacji o tym, na jakich warunkach i w jakim terminie możliwe jest odstąpienie od umowy. W umowie nie mogą znaleźć się zapisy rażąco naruszające interesy klientów.

Podobne wiadomości:  1. Zostaw swój komentarz!